Algemene voorwaarden

Art. 1.
Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings – en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Art. 2.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
Art. 3.
a. Verkoper verbindt zich jegens koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, en kwaliteit als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven danwel in geval van wijziging van de producten, gelijkwaardige producten.
b. Geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteit, bewerking en andere uitvoering van de producten, alsmede een uitval van drie procent kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
c. Het is verkoper toegestaan in geval van bewerkte producten 10% meer of minder te leveren dan de in de offerte opgenomen hoeveelheid zonder dat hieruit verplichtingen voor de verkoper ontstaan. Verkoper zal in dat geval de uiteindelijk geleverde hoeveelheid in rekening brengen aan koper. Gedeeltelijke leveringen kunnen door de verkoper worden gefactureerd.
Art. 4.
a. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order bepaald of naderhand overeengekomen.
b. De vrachtkosten en de kosten van de gebruikelijke transportverzekering komen voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
c. Aflevering van de goederen vindt plaats door aanbieding ter plaatse. Koper dient zelf zorg te dragen voor het in ontvangst nemen van de goederen bij de vrachtwagen en transport naar de door koper gewenste opslagplaats intern.
Art. 5.
a. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen maximaal vier weken bewaren, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het tenietgaan van deze goederen in de tussentijd.
b. Koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijk tarief en bij gebreke daarvan volgens het in de branche gebruikelijk tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum tot de datum van feitelijke levering.
Art. 6.
Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge Art. 5 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
Art. 7.
a. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd. Bij de bedrukte goederen vangt de leveringstermijn eerst aan als alle gegevens zoals ontwerpen, werktekeningen, clichés en films beschikbaar zijn voor verkoper en het eventuele proefexemplaar door koper is goedgekeurd.
b. De overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Een overeengekomen leverdatum is nimmer een fatale datum. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een overschrijding van de levertermijn danwel latere levering dan op de overeengekomen leverdatum.
c. De hiervoor bedoelde overeengekomen leverdatum respectievelijk leveringstermijnen worden verschoven c.q. verlengd met de periode gedurende elke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd
wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
d. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van mogelijke schade.
Art. 8.
a. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen of de verrichting van diensten. De koper, die het geleverde niet binnen drie werkdagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.
b. De aansprakelijkheid van verkoper in geval van de levering van een ondeugdelijk product of ondeugdelijke prestatie beperkt zich tot de verplichting tot het leveren van een deugdelijk product respectievelijk een deugdelijke prestatie in plaats van het eerder geleverde. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, hoe ook genaamd, als gevolg van de ondeugdelijkheid van het geleverde.
Art. 9.
a. Verkoper is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, materialen of informatiedragers, die door de koper zijn verstrekt. Iedere aansprakelijkheid zijdens verkoper voor de invloed van door koper zelf geleverde producten c.q. materialen verwerkt in het door verkoper te leveren product is uitgesloten.
b. De kosten van het schoonmaken en het reinigen van producten zijdens koper aangeleverd en zijdens verkoper te verwerken in het te leveren product komen geheel voor rekening van koper.
c. Koper zal verkoper vrijwaren in en buiten rechte voor het uitvoeren van opdrachten, welke beschermd zijn door auteursrechten of enig ander industrieel eigendomsrecht.
Art. 10.
a. Met inachtneming van de regels van openbare orde en goede trouw is de aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in Art. 9 is bepaald.
b. Verkoper is niet aansprakelijk voor de schade, kosten en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden van nalatigheid van de verkoper, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij er sprake is van opzet c.q. grove schuld aan de zijde van de verkoper of diens ondergeschikten.
Art. 11.
a. Betaling dient zonder dat enig beroep op korting of compensatie mogelijk is in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum door verkoper te zijn ontvangen.
b. Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn door verkoper is ontvangen heeft verkoper het recht haar vordering te verhogen met de wettelijke rente plus twee procent vanaf veertien dagen na factuurdatum.
c. Indien koper na sommatie tot betaling in gebreke blijft is verkoper tevens gerechtigd haar vordering te verhogen met vijftien procent van het bedrag der vordering terzake buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €. 100,00. Alle overige op de incassering der vordering vallende gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van koper.
Art. 12.
Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo onder toepasselijk verklaring van het Nederlands recht.
Art. 13.
In verband met zakelijke afname kunnen producten niet worden geretourneerd.

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op de Baartman nieuwsbrief


* = verplicht veld

Contact

Baartman Relatiegeschenken
Brinkstraat 7
7622 EA Borne
Telefoon: (074) 789 00 20
http://baartman-relatiegeschenken.nl
info@baartman-relatiegeschenken.nl
De waardering van baartman-relatiegeschenken.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 8 reviews.